Smluvní přepravní podmínky

 1. Základní ustanovení

1. Tyto smluvní přepravní podmínky (dále jako „SPP“) se vztahují na nepravidelnou autobusovou přepravu osob a jejich zavazadel zajišťovanou společností Umbrella Holiday s.r.o., IČ 247 51 219, se sídlem Pramenná 3, 148 00 Praha 4 jako dopravcem provozujícím silniční motorovou dopravu vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče a provozované vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. 

2. Tyto SPP jsou nedílnou součástí Smlouvy o přepravě, uzavírané mezi společností Umbrella Holiday, s.r.o., Pramenná 3, 148 00, Praha 4, IČO: 24751219, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 171300 (dále jen „Umbrella Holiday“) a klientem, kterým může být fyzická i právnická osoba (dále jen „Klient“), a jsou volně k dispozici v sídle společnosti Umbrella Holiday a na webových stránkách Umbrella Holiday http://www.umho.cz kde lze také obdržet v případě potřeby další informace.

 

 

 1. Vznik a obsah smluvního vztahu

1. Smluvní vztah mezi Umbrella Holiday a klientem vzniká uzavřením písemné Smlouvy o přepravě. Není – li Smlouva o přepravě uzavřena v písemné formě, UMBRELLA HOLIDAY vydá klientovi potvrzení o přepravě nebo voucher (u mezinárodní příležitostné dopravy ve formě emailu), jehož převzetí klient potvrdí (dále pro obě formy „Smlouva o přepravě“ nebo „Smlouva“).

2. Smlouva o přepravě obsahuje zejména označení smluvních stran, vymezení přepravy, především termín přepravy, trasu, cílové místo přepravy a příp. místo návratu, uvedení všech služeb, které jsou doplňkem přepravy a do ceny přepravy zahrnuty, cenu přepravy včetně sjednaných termínů splatnosti a výši případných sjednaných jednotlivých záloh. Obsah Smlouvy o přepravě je určen rovněž těmito SPP, případně i zvláštními podmínkami přiloženými ke Smlouvě o přepravě.

 

3. Jsou-li ve smlouvě o přepravě sjednány podmínky odlišné od těchto SPP, mají odchylná ujednání takové smlouvy přednost před zněním těchto SPP

4. Klient má nárok na účast na přepravě pouze v případě, že před zahájením přepravy řádně a včas uhradí celkovou cenu v souladu s těmito SPP a Smlouvou o přepravě, není-li v ní uvedeno jinak

5. Klient, který uzavírá Smlouvu o přepravě i ve prospěch třetích osob, odpovídá za splnění všech závazků ze Smlouvy o přepravě i za všechny ostatní cestující uvedené ve Smlouvě o přepravě, v těchto SPP, příp. ve zvláštních podmínkách ke Smlouvě přiložených

 

 1. Práva a povinnosti dopravce

1. Na základě uzavřené Smlouvy o přepravě a zaplacení sjednané ceny se Umbrella Holiday zavazuje přepravit klienta do sjednaného cílového místa a zpět nebo po trase dané smlouvou řádně a včas a poskytnout mu i další služby spojené s přepravou v souladu se Smlouvou o přepravě.

2. Umbrella Holiday je oprávněna odmítnout přepravu Klienta, resp. Vyloučit z přepravy Klienta, pokud:

 • Jeví známky opilosti nebo požití toxických nebo omamných látek
 • Jeho tělesné znečištění nebo znečištění jeho oděvu odporuje obvyklým hygienickým zásadám a mohlo by způsobit znečištění autobusu
 • Kouří ve vozidle 
 • Obtěžuje ostatní cestující nevhodným chováním nebo nerespektuje pokyny zaměstnanců společnosti Umbrella Holiday
 • V případě, že vykazuje zjevné příznaky onemocnění COVID-19

3. Umbrella Holiday je oprávněna ke změně typu dopravního prostředku v závislosti na počtu cestujících nebo na změnu trasy v závislosti na dopravních podmínkách.

4. Umbrella Holiday je oprávněna užít k přepravě jak vlastní dopravní prostředky, tak i dopravní prostředky smluvních partnerů. V případě užití dopravních prostředků smluvního partnera je Umbrella Holiday Klientovi zavázána, jako by přepravu uskutečňovala svými dopravními prostředky.

5. Umbrella Holiday má právo zrušit přepravu nebo její část nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a případný následek není závislý na vůli, činnosti a postupu Umbrella Holiday a v důsledku neodvratitelné události, které se nedalo zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na Umbrella Holiday v rozumné míře požadovat. 

6. Během cesty jsou cestujícím poskytovány různé nadstandartní služby (toaleta, klimatizace, občerstvení, wifi apod.), pokud z provozních nebo technických důvodů nebudou tyto nadstandartní služby dostupné, nevzniká Klientovi žádný nárok na kompenzaci. 

 

 1. Práva a povinnosti cestujícího

1. Klient je oprávněn zejména:

 • Požadovat poskytnutí přepravy a všech služeb, které jsou součástí přepravy, sjednaných a zaplacených v souladu se Smlouvou o přepravě
 • Reklamovat případné vady přepravy a poskytnutých služeb, které jsou doplňkem přepravy a to dle bodu 11 těchto SPP
 • Být seznámen se všemi případnými změnami v termínu, rozsahu, kvalitě a ceně přepravy i služeb, které jsou doplňkem přepravy
 • Uvádět a poskytovat úplné a pravdivé údaje, jež jsou nejen podstatnou náležitostí Smlouvy o přepravě, ale i nezbytné pro řádné zajištění a poskytnutí služeb Umbrella Holiday vyplývající za Smlouvy o přepravě

2. Uhradit sjednanou cenu přepravy a všech služeb, které jsou doplňkem přepravy dle Smlouvy o přepravě a těchto SPP, případně i zvláštních podmínek přiložených ke Smlouvě o přepravě. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, cestující je povinen uhradit:

3. Po uzavření Smlouvy o přepravě má Klient právo smlouvu postoupit třetí osobě, splňuje-li třetí osoba podmínky přepravy. Umbrella Holiday o tomto postoupení musí být informována, s tím že se místo Klienta přepravy zúčastní přepravy jiná osoba uvedená v oznámení. V případě, že Klient využije svého práva na změnu v osobě Klienta, je povinen oznámení učinit písemně a doručit je Umbrella Holiday osobně na jakoukoliv pobočku nebo poštou na adresu Pramenná 3, 148 00, Praha 4, a k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového Klienta, které obsahuje všechny jeho osobní údaje potřebné k záměně účastníka na straně Klienta Smlouvy o přepravě, souhlas s uzavřenou Smlouvou o přepravě, těmito SPP, příp. se zvláštními podmínkami ke smlouvě přiloženými, a informací zda souhlasí či nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle čl. 14. těchto SPP. V případě mezinárodní příležitostné dopravy do Chorvatska, lze změnu jména cestujícího/Klienta učinit elektronicky emailem nebo na zákaznické lince do 48 hodin před plánovaným odjezdem spoje. Původní a nový Klient jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny dle Smlouvy o přepravě. Změna v osobě Klienta je vůči Umbrella Holiday účinná, doručí-li původní Klient oznámení spolu s uvedeným prohlášením alespoň 10. dní před zahájením přepravy (u mezinárodní příležitostné dopravy lze oznámení učinit 48 hodin před odjezdem spoje). Shora uvedené platí i pro osobu spolucestujícího. Každá změna v osobě Klienta či spolucestujícího podléhá zaplacení manipulačního poplatku ve výši 200,- Kč, který je splatný obratem. Umbrella Holiday si vyhrazuje právo se změnou v osobě Klienta ze Smlouvy o přepravě vyjádřit nesouhlas.

4. Klient je zejména povinen:

 • Uhradit 50 % celkové ceny služeb v okamžiku rezervace a to nejpozději do 4 pracovních dnů od uzavření Smlouvy o přepravě
 • Uhradit 50 % celkové ceny služeb nejpozději 4 týdny před začátkem přepravy
 • U mezinárodní příležitostné přepravy do Chorvatska či zpět, je klient povinen uhradit 100% celkové ceny služby v okamžiku rezervace.
 • Nastoupit ve stanoveném čase k přepravě, resp. dostavit se ve stanoveném čase na dané místo a prokázat se řidiči, technickému doprovodu nebo jinému oprávněnému zástupci společnosti Umbrella Holiday příslušnou Smlouvou o přepravě nebo voucherem. Voucherem se může klient prokázat i pomocí elektronického zařízení (mobilní telefon, tablet, apod.). 
 • Mít u sebe všechny potřebné doklady (občanský průkaz, platný cestovní doklad, vízum, doklad o zdravotním pojištění,apod.) požadované pro vstup do všech zemí tranzitu i země pobytu. V případě, že Klient/cestující nemá platný cestovní doklad, má Umbrella Holiday nárok Klienta/cestujícího nepřijmout k přepravě. Klient/cestující v tomto případě nemá nárok na vrácení jízdného ani poměrné části za nepřepraveného cestujícího v případě skupiny cestujících. 
 • Dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje, nebo projíždí. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese Klient. V případě, že Klientovi celní nebo policejní orgány nedovolí pokračovat v cestě, nemá nárok na vrácení ceny dle Smlouvy o přepravě a to ani její části či jinou náhradu. Klient/cestující je také povinen uhradit náklady, které Umbrella Holiday/dopravci vznikly, v důsledku porušení těchto SPP a následného zpoždění.
 • Řídit se pokyny pro účastníky přepravy, uposlechnout a řídit se pokyny řidiče nebo jiné osoby pověřené Umbrella Holiday k zajištění bezpečné a klidné přepravy.
 • Vzniklé závady bezodkladně oznámit řidiči nebo jiné osobě pověřené Umbrella Holiday, nebo pokud nelze tímto způsobem, pak po ukončení přepravy písemně přímo Umbrella Holiday. Klient/cestující je odpovědný za škody jím způsobené ve vozidle během přepravy.
 • Dodržovat další povinnosti, stanovené příslušnými právními předpisy
 • Předem informovat Umbrella Holiday o tom, že Klient či některá ze spolucestujících osob je cizím státním příslušníkem
 • Zajistit doprovod a dohled zletilé osoby u osob mladších 15 let a souhlas zákonných zástupců u osob mladších 15 let s doprovodem třetí osoby, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje.
 • Děti od 16 let mohou cestovat bez doprovodu dospělé osoby s platným cestovním dokladem a s plnou mocí od zákonného zástupce. 
 • Děti do 12 let nesmí cestovat na předních sedadlech za řidičem, na sedadlech za zadními dveřmi a na prostředním sedadle v poslední řadě.
 • Umbrella Holiday/dopravce nepřebírá zodpovědnost za nezletilého cestujícího.
 • Předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že klient starší 15 let a mladší 18 let hodlá uzavřít Smlouvu o přepravě
 • Dodržovat striktně nekuřácké prostředí po celou dobu přepravy v prostorách dopravního prostředku
 • Dodržovat limity zavazadel a podmínky přepravy kočárků, jízdních kol, zvířat a jiného dle bodu 5 těchto SPP
 • Nepřevážet jakékoliv měkké či tvrdé drogy či jiné omamné či psychotropní látky, do vozidla nevnášet předměty, nápoje či potraviny, které mohou vzhledem ke svým vlastnostem snadno způsobit znečištění nebo poškození vozidla, přepravovaných osob či věcí; 
 • Klient/cestující je povinen být během celé jízdy připoután bezpečnostním pásem, pokud je jím jeho sedadlo vybaveno
 • Během přepravy nerušit ostatní spolucestující nevhodným chováním a vyhnout se nadměrné konzumaci alkoholu, dodržovat zákaz konzumace omamných a psychotropních látek; 
 • Zdržet se jednání, kterým by mohlo dojít ke škodám na zdraví nebo majetku ostatních spolucestujících, třetích osob či Umbrella Holiday a uhradit případnou škodu, kterou způsobí; 
 • Klient, který uzavřel Smlouvu o přepravě ve prospěch třetích osob, je dále povinen seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu uzavřel se všemi podmínkami smlouvy, s těmito SPP, příp. zvláštními podmínkami, jež jsou přiloženy ke smlouvě a dalšími informacemi, které obdržel, nebo na které je v těchto SPP odkazováno. Klient je dále povinen zabezpečit, aby osoby, v jejichž prospěch smlouvu uzavřel, plnily základní povinnosti Klientů, jejichž nositelem může být jen jednotlivý cestující. 

5. Klient, který bez zavinění Umbrella Holiday nevyčerpá všechny sjednané služby, nemá právo na jejich náhradu. 

6. Podpisem smlouvy nebo okamžikem nákupu jízdenky na autobus mezinárodní příležitostné přepravy do Chorvatska či zpět Klient/cestující souhlasí s těmito SPP a uděluje Umbrella Holiday souhlas se zpracováním osobních údajů.

7. Přestávky v průběhu cesty nejsou povinné, jejich rozvržení a délku určuje řidič v závislosti na časovém rozvrhu cesty. 

8. Klient/cestující je povinen vrátit se zpět do autobusu do doby vymezené řidičem nebo průvodkyní.

9. Pokud se Klient/cestující nedostaví včas na své místo, nenáleží mu žádná náhrada škody ani právo na další přepravu.

 

 1. Přeprava zavazadel, kočárků, jízdních kol a zvířat

1. Musí se dát umístit na místo nad/pod sedadlem. 

2. Za příruční zavazadla si v průběhu cesty zodpovídá cestující. 

3. Umbrella Holiday nenese zodpovědnost za odcizení věci klienta v přepravním prostoru pro cestující.

4. Pokud budou tyto věci umístěny v odbavovaném zavazadle, nepřebírá za ně Umbrella Holiday zodpovědnost.

5. Personál je povinen cestujícímu ztrátu písemně potvrdit. 

6. Písemné potvrzení slouží jako doklad k reklamaci, bez tohoto potvrzení nebude brána reklamace v potaz.

7. Klient/cestující má v ceně přepravy 2ks zavazadel v maximální velikosti 67x50x27cm (v případě mezinárodní příležitostné přepravy do Chorvatska či zpět má klient v ceně jedno zavazadlo o celkovém součtu vnějších rozměrů 155 cm a maximální hmotnosti 20 kg) a maximální hmotnosti 20 kg/zavazadlo. Další zavazadla budou přepravena pouze v případě volné kapacity.

8. Příruční zavazadlo může mít maximální rozměry 42x20x18cm a maximální hmotnost 7 kg a je přepravováno zdarma. 

9. Klient/cestující má povinnost označit si svá zavazadla jmenovkou a adresou, aby nedocházelo k záměně.

10. Cenné věci, jako například šperky, hotovost, důležité dokumenty, léky, musí být umístěny v příručním zavazadle a zodpovídá si za ně Klient/cestující. 

11. Ztrátu či odcizení zavazadel umístěných v zavazadlovém prostoru musí Klient/cestující oznámit personálu nejpozději po příjezdu do jeho cílové stanice případně v průběhu cesty, pokud se jedná o poznávací cestu na více dní. 

12. Pokud hodnota odbaveného zavazadla přesahuje 5 000 Kč, je Klient/cestující povinen sjednat si doplňkové pojištění zavazadel. Umbrella Holiday nepřebírá zodpovědnost za zavazadla, jejichž hodnota přesahuje 5 000 Kč. 

13. Kočárky a invalidní vozíky jsou přepravovány zdarma v závislosti na volné kapacitě a musí se dát složit.

14. Jízdní kola, lyže a snowboardy jsou přepravována pouze v případě volné kapacity, na základě předchozí dohody a musí být zabalená tak, aby neponičila ostatní zavazadla. Je možná přeprava pouze 5 ks nadrozměrných zavazadel na autobus.

15. Přeprava nadpočetných a nadměrných zavazadel, je možná jen, pokud je to Smlouvou o přepravě ujednáno nebo na vyžádání a po potvrzení Umbrella Holiday a za poplatek ve výši 500,- Kč (u mezinárodní příležitostné přepravy do Chorvatska  je účtován poplatek 250 Kč nebo 10 eur) za každý další kus zavazadla.  Umbrella Holiday si vyhrazuje právo na odmítnutí zavazadla do přepravy z důvodu nenahlášení nadpočetných, či nadměrných zavazadel při objednávce

16. Umbrella Holiday neručí za věci zapomenuté v autobuse.

17. Přeprava omamných či nebezpečných látek a předmětů (drogy, výbušniny, střelivo, zbraně) je zakázána. 

18. Přeprava zvířat je na mezinárodní autobusové dopravě zakázána.

19. Výjimku tvoří pouze předem ohlášení asistenční a vodící psi (náležitě označeni, s průkazem vodícího psa a dalšími doklady potřebnými pro přepravu psa do daného státu).

 

 1. Cena a platební podmínky

  1. Cena přepravy a ostatních souvisejících služeb je stanovena ve Smlouvě o přepravě.
  2. Cena zahrnuje pouze služby, které jsou vysloveně uvedeny ve smlouvě nebo s ní přímo souvisí.
  3. Platba může proběhnout osobně na pobočce Pramenná 3, 148 00, Praha 4 v hotovosti, platební kartou nebo bankovním převodem na účet Umbrella Holiday.
  4. Případné slevy vyhlášené společností Umbrella Holiday po datu podpisu Smlouvy o přepravě nedávají Klientovi právo na využití těchto slev pro již uzavřenou Smlouvu o přepravě.
  5. Cenu dle příslušné Smlouvy o přepravě je klient povinen uhradit před zahájením přepravy v termínu stanoveném Smlouvou o přepravě.
  6. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak je klient povinen zaplatit dle bodu 4.3.2. nebo 6.7. těchto SPP. Při porušení tohoto závazku je Umbrella Holiday oprávněna od smlouvy odstoupit.
  7. V případě, že dojde k uzavření Smlouvy o přepravě v době kratší než  4 týdny před zahájením přepravy, je cena dle příslušné Smlouvy o přepravě splatná v okamžiku uzavření Smlouvy o přepravě.
  8. Klient je povinen uhradit cenu, buď osobně v provozovně Umbrella Holiday, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Umbrella Holiday č.ú. 31111133 / 5500, s uvedením variabilního symbolu, kterým je číslo Smlouvy o přepravě. Cena je v případě bezhotovostního převodu uhrazena dnem jejího připsání na účet Umbrella Holiday.
  9. V případě prodlení s řádným zaplacením ceny podle bodu 6. těchto SPP se klient zavazuje zaplatit Umbrella Holiday smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

 1. Odstoupení od smlouvy a odstupné

  1. Klient má právo kdykoliv před zahájením přepravy odstoupit od Smlouvy o přepravě bez udání důvodu. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení Umbrella Holiday o odstoupení od Smlouvy. Klient je pak v případě odstoupení od Smlouvy o přepravě povinen Umbrella Holiday uhradit následující odstupné podle počtu dnů před termínem zahájení přepravy, kdy bylo odstoupení doručeno Umbrella Holiday. Výše odstupného, pokud není ve Smlouvě o přepravě sjednáno jinak, je stanovena takto:
    

Doba před stanoveným odjezdem,resp. zahájením čerpání sjednaných služeb,

ve které UMBRELLA HOLIDAY obdržela odstoupení od smlouvy, nebo od smlouvy odstoupila

odstupné (stornopoplatek)

  60 a více dnů                     

  45 – 60 dnů                      

  14 – 45 dnů                      

  méně než 14 dnů

 

V případě mezinárodní příležitostné přepravy platí pro odstupné následující podmínky.

30 a více dnů                                             

30 – 7 dnů                                                

7 dnů – 3 hodiny pře odjezdem                 

           

  20% ceny sjednaných služeb

  40% ceny sjednaných služeb

  50% ceny sjednaných služeb

  100% ceny sjednaných služeb

 

0%

10%

50%

100%

 

  1. Toto odstupné je splatné ihned. Umbrella Holiday má právo započítat odstupné proti již zaplacené ceně dle Smlouvy o přepravě ze strany klienta a vrátit klientovi zbytek peněz do 14 dnů od doručení odstoupení Umbrella Holiday.
  2. Umbrella Holiday má právo od Smlouvy o přepravě odstoupit v případě zrušení přepravy z objektivních důvodů nemajících původ na straně Umbrella Holiday. V takovém případě má klient právo na vrácení 100% zaplacené ceny dle Smlouvy o přepravě. Tato částka bude klientovi vrácena zpět bezhotovostním převodem na účet, ze kterého částku posílal nebo který klient Umbrella Holiday bezodkladně určí, a to do 14 dní od odstoupení od Smlouvy o přepravě. 
  3. Umbrella Holiday má rovněž právo od Smlouvy o přepravě odstoupit v případě porušení povinností ze strany Klienta, stanovených ve Smlouvě a těchto SPP. V případě takového porušení je Klient povinen zaplatit Umbrella Holiday odstupné ve výši stanovené v čl. 7.1. těchto SPP. V případě pochybností se má vždy za to, že porušení povinnosti Klienta, pro které je Umbrella Holiday odstupováno od Smlouvy, je podstatné a tedy důvodné pro odstoupení od Smlouvy ze strany Umbrella Holiday. 
  4. Účinky odstoupení ze strany Umbrella Holiday nastávají dnem doručení písemného oznámení Klientovi o odstoupení od smlouvy s uvedením konkrétního důvodu odstoupení. 
  5. Odstoupí-li Klient od Smlouvy, nebo odstoupí-li Umbrella Holiday od Smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti Klienta, je Klient povinen zaplatit odstupné (stornopoplatky), uvedené v čl. 7.1. těchto SPP, v závislosti na délce doby, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy ve vztahu k plánovanému okamžiku odjezdu, resp. zahájení sjednané služby. Pro určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od Smlouvy. Do počtu dnů se naopak nezapočítává den, kdy mělo dle Smlouvy dojít k odjezdu resp. k zahájení čerpání sjednaných služeb.
  6. Nezahájí-li Klient čerpání sjednaných služeb nebo nevyčerpá-li sjednané služby bez předchozího odstoupení od Smlouvy z důvodů na jeho straně, je povinen uhradit dopravci 100 % sjednané celkové ceny služeb.
  7. V případě že Klient nebyl přepraven včas z důvodů, které nezavinila Umbrella Holiday (např. dopravní nehoda, neprůjezdná silnice, sněhová kalamita, apod.), nevzniká Klientovi právo na náhradu škody, ani na odstoupení od Smlouvy, ani na vrácení celé či poměrné části sjednané ceny.

 

 1. Přepravní podmínky

  1. Umbrella Holiday se zavazuje, že přeprava bude zajištěna kvalifikovaným řidičem či řidiči, kteří budou v dostatečném počtu pro vykonání přepravy vč. povinných přestávek v souladu s právními předpisy ČR i třetích zemí, kde bude přeprava realizována.
  2. Umbrella Holiday má právo podle počtu cestujících na jakoukoliv část přepravy vybrat ten nejvhodnější dopravní prostředek (autobus, minibus, minivan nebo osobní vůz) a to v souladu se Smlouvou o přepravě.
  3. Pokud se Klient/cestující ani do 15 minut po plánovaném čase odjezdu nedostaví na uvedené místo vyzvednutí/odjezdu, má Umbrella Holiday právo uskutečnit přepravu bez tohoto Klienta/cestujícího a takový Klient/cestující je z přepravy vyloučen.
  4. V průběhu přepravy Umbrella Holiday, v souladu
   s právními předpisy zemí, kde je přeprava realizována, uskutečňuje povinné bezpečnostní přestávky (zpravidla 20 minut po každých 3–4 hodinách jízdy) pro řidiče a dále hygienické zastávky pro účastníky přepravy. Klient/cestující je povinen dodržovat předem ohlášenou délku takové přestávky.
  5. V zavazadle přepravovaném mimo prostor pro cestující nesmí být přepravovány peníze, šeky, platební karty, cenné papíry nebo ostatní cennosti, obchodní či jiné osobní dokumenty, pasy či jiné osobní identifikační doklady, klíče, mobilní telefony, šperky a předměty z drahých kovů, fotoaparáty, videokamery nebo jiné elektronické přístroje, umělecké a křehké předměty apod.
  6. Zavazadlo, vyžaduje-li to jeho povaha, musí být baleno tak, aby jeho obsah byl chráněn před ztrátou nebo poškozením, aby nemohlo způsobit škodu osobám, poškodit vozidlo, jiná zařízení, jakož i ostatní zavazadla nebo jiné předměty.
  7. Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné a dále zejména zbraně, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá nebo žíravá, věc, která může způsobit nákazu apod. 
  8. V ceně přepravy je zahrnuta i služba technického doprovodu. Technickým doprovodem je řidič nebo pracovník Umbrella Holiday, který bude Klientům/cestujícím asistovat během přepravy, při nástupu do dopravního prostředku a výstupu na cílovém místě a rovněž při návratu do původního místa odjezdu. 
  9. V ceně přepravy je zahrnuta i služba non-stop asistenční linky Umbrella Holiday, na které bude k dispozici vyškolený pracovník Umbrella Holiday připravený být nápomocný v jakékoliv situaci týkající se přepravy. Tato linka je Klientům k dispozici na tel. čísle +420 725 688 750.

 

 1. Reklamace

  1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve Smlouvě o přepravě, má Klient nárok na reklamaci. Reklamaci má Klient právo uplatnit na všech provozovnách Umbrella Holiday a to nejpozději do 7 dnů po ukončení přepravy.
  2. Reklamace musí být uplatněna včas a bez zbytečného odkladu, nejlépe u zaměstnance autobusu přímo na místě, aby mohla být sjednána náprava pokud možno během přepravy. Nevytkne-li Klient vadu přepravy bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, nárok na jeho právo z vadného plnění zaniká.
  3. Klient je povinen poskytnout potřebnou součinnost při řešení reklamace.
  4. Uplatnit reklamaci může Klient v písemné formě s uvedením data, obsahu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace a obsahující vlastnoruční podpis Klienta. O přijetí reklamace vydá pověřený zástupce Umbrella Holiday písemné potvrzení o přijetí reklamace.
  5. Dojde-li ke ztrátě předaného zavazadla nebo zjistí- li Klient při výdeji předaného zavazadla zjevnou porušenost nebo neúplnost zavazadla nebo okolnosti tomu nasvědčující, požádá ihned řidiče nebo jiného pověřeného zástupce Umbrella Holiday o zjištění stavu předaného zavazadla a o sepsání zápisu. Tento zápis tvoří nezbytnou součást reklamace.

 

 1. Odpovědnost za škodu

  1. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a případně následek není závislý na vůli, činnosti a postupu Umbrella Holiday (vyšší moc), nebo okolnosti, které jsou na straně Klienta, kvůli kterým Klient zcela nebo z části nevyužije sjednaných a zaplacených služeb, Klientovi nevzniká nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.
  2. Umbrella Holiday neodpovídá za újmu vzniklou Klientovi, kterou si Klient způsobil sám nebo ji způsobila třetí osoba, která není spojena s Umbrella Holiday. Umbrella Holiday dále neodpovídá za újmu na zdraví Klienta nebo za škodu na věcech přepravovaných společně s Klientem či věcech, jež měl Klient u sebe, jestliže újma/škoda nebyla způsobena okolnostmi, které mají původ
   v provozu, nebo jí nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat.
  3. Klient je odpovědný za škody jím způsobené Umbrella Holiday na vozidle během přepravy ostatním spolucestujícím a jiným osobám.
  4. Umbrella Holiday nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku odcizení věcí Klienta v přepravním prostoru vozidla pro cestující
  5. Umbrella Holiday v případě odstoupení od Smlouvy
   z důvodů na straně Klienta nebo vyšší moci nenese odpovědnost za individuální náklady Klienta a jeho spolucestujících nad rámec služeb zajištěných v rámci Smlouvy o přepravě od Umbrella Holiday (např. ubytování, pojištění, víza atd.).
  6. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku Umbrella Holiday vyplívající ze Smlouvy o přepravě není Umbrella Holiday povinna nahradit nad částku přesahující omezení
   v souladu s mezinárodními smlouvami kterými je ČR vázána. V autobusové dopravě se odpovědnost řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové přepravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 ze dne 16.2.2011 

 

 1. Pojištění

  1. V ceně přepravy je zahrnuto pojištění cestujících během přepravy v dopravním prostředku, léčebných výloh v souvislosti s přepravou osob a zavazadel v zavazadlovém prostoru dopravního prostředku.
  2. Osobní cestovní pojištění v ceně zahrnuto není. Umbrella Holiday doporučuje a Klient se zavazuje uzavřít individuální pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí.

 

 1. Zpracování osobních údajů

  1. Podpisem Smlouvy o přepravě Klient vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění, Umbrella Holiday zpracovávala a shromažďovala osobní údaje Klienta v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště a jeho telefonický a e-mailový kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedené jiné kontaktní adresy.
  2. Poskytnuté osobní údaje Klienta je Umbrella Holiday oprávněna zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných Umbrella Holiday, pro tento účel lze použít jméno, příjmení a adresu Klienta. Podrobnosti o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu Klienta je Umbrella Holiday dále oprávněna zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení.
  3. Poskytnuté osobní údaje Klienta je oprávněna zpracovávat a shromažďovat v rozsahu dle odst. 12.1 tohoto článku a za účelem i pro potřeby dle odst. 12.2 tohoto článku Umbrella Holiday, nebo jí pověřený zpracovatel v souladu s citovaným zákonem č. 110/2019 Sb. v platném znění po dobu 5 let. Po uplynutí této lhůty je Umbrella Holiday povinna tyto údaje Klienta zlikvidovat.
  4. Poskytnuté osobní údaje Klienta v rozsahu dle odst. 12.1. tohoto článku budou zpracovávány Umbrella Holiday i zpracovatelem automatizovaně i manuálně a v elektronické i tištěné formě.
  5. Poskytnuté osobní údaje Klienta v rozsahu dle odst. 12.1. tohoto článku mohou být zpřístupněny zaměstnancům Umbrella Holiday, pověřenému zpracovateli a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu Klienta těm, jež jsou oprávněni šířit jménem Umbrella Holiday obchodní sdělení Umbrella Holiday dle zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
  6. Při zpracovávání osobních údajů Klient je Umbrella Holiday povinna dbát, aby Klient neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.
  7. Klient má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu Klienta má Klient právo zdarma nebo na účet Umbrella Holiday odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy i způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení Umbrella Holiday, dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění. 
  8. Klient má právo přístupu k osobním údajům, právo na aktualizaci, opravu či výmaz svých osobních údajů, jakož i další práva citovaného zákona č. 110/2019 Sb. v platném znění.

 

 1. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto SPP jsou platné a účinné v okamžiku uzavření Smlouvy o přepravě. 
  2. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy a z těchto SPP se řídí právním řádem České republiky.
  3. V souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen jako „Zákon“), se strany Smlouvy o přepravě ve znění SPP zavazují, že veškeré z této Smlouvy o přepravě ve znění SPP v budoucnu vzešlé majetkové spory budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem JUDr. Karlem Schelle, LL.M., MBA, advokátem se sídlem v Brně, ČAK 12495. Teprve v případě, že stranami zvolený rozhodce nebude schopen či ochoten funkci rozhodce přijmout, sjednávají si smluvní strany, že jediný rozhodce bude určen jednatelem společnosti Arbitrážní centrum s.r.o., se sídlem Staré náměstí 17, 363 01 Ostrov, IČ: 28032080 (dále jen „Arbitrážní centrum") dle jeho volné úvahy, a to z řad advokátů či advokátních koncipientů zapsaných v seznamu advokátů či advokátních koncipientů vedených Českou advokátní komorou. Tento způsob určení rozhodce Smluvní strany považují za určitý a transparentní, souladný se Zákonem, neobcházející Zákon, souladný s dobrými mravy, nepoškozující ani jednu ze stran, neboť jejich vůlí je, aby jim jejich případné spory ze smlouvy vzešlé rozhodl jakýkoliv advokát či advokátní koncipient, přičemž toto je jejich jediné kritérium, kterým se má určující osoba při určení rozhodce řídit. Arbitrážní centrum, ani jeho jednatele, nepovažují strany za osobu na nich, ani jejich právních zástupcích jakkoli závislou. Strany si výslovně nepřejí, aby byla tato rozhodčí doložka jakýmkoliv obecným soudem a z jakéhokoliv důvodu shledána neplatnou, neboť o její platnosti strany nepochybují a touto rozhodčí doložkou zamýšlejí vyloučit pravomoc obecných soudů rozhodovat jejich majetkové spory ze smlouvy vzešlé. Strany smlouvy si ujednávají, že jimi sjednaný, či třetí osobou určený rozhodce je oprávněn jejich spory rozhodovat dle zásad spravedlnosti a rozhodčí řízení vést dle Pravidel pro rozhodčí řízení účinných od 01.04.2012, jejichž znění je obsaženo v notářském zápisu NZ 62/2012 ze dne 30.03.2012, který vyhotovila Mgr. Adéla Gabányiová, notářka se sídlem v Karlových Varech (dále jen „Pravidla“). Strany smlouvy výslovně uvádějí, že se před podpisem této smlouvy s Pravidly seznámily, považují je za nedílnou součást této doložky a obdržely po jednom jejich vyhotovení, čímž byla Pravidla k rozhodčí doložce přiložena ve smyslu § 19 odst. 4 Zákona.
  4. Veškeré informace a pokyny, které tvoří závazný obsah těchto SPP, odpovídají platným právním předpisům a všem skutečnostem známým a dostupným v době jejich vydání. Umbrella Holiday si však vyhrazuje právo aktualizace a změn za podmínek platné právní úpravy. 
  5. Obsah práv a povinností stran ze Smlouvy o přepravě se vykládá v prvé řadě vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy o přepravě a těchto SPP. K úmyslu jednajícího lze přihlédnout, jen není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání se použijí ostatní zákonná pravidla pro určení obsahu práv a povinností stran. K tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy o přepravě, se v takovém případě přihlíží, jen není-li to v rozporu s obsahem anebo smyslem a účelem Smlouvy o přepravě a těmito SPP. Smlouva o přepravě vyvolává jen právní následky, které jsou v ní vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona.
  6. Pokud některé z ustanovení Smlouvy o přepravě či těchto SPP je nebo se stane neplatným, zdánlivým či neúčinným, neplatnost, zdánlivost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost Smlouvy o přepravě jako celku ani jiných ustanovení Smlouvy o přepravě, pokud je takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy o přepravě. Strany se zavazují takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.